Vår lösning lägger grunden till framtidens elnät

Vi vill möjliggöra utvecklingen mot framtidens elnät. Ny teknik kräver hög tillförlitlighet i näten, och övergången till förnybara energislag sätter också press på systemet. Därför behöver vi göra smarta nätinvesteringar – nu.

All expertis är överens: framtidens elnät behöver baseras på datadriven hantering, dvs. på avancerad dataanalys. Med en sådan avancerad dataanalys – i realtid och med nyttiga applikationer – kan man få ett holistiskt system som ger koll på nätets flöden och brister, samt möjliggör automatiseringar, både för felsökning och i prediktivt syfte. Framtidens elnät behöver bli robustare och ge en tryggare elleverans eftersom allt fler delar av vårt samhälle blir beroende av eldistributionen. Samtidigt ska denna utveckling ske på ett hållbart sätt, så klart.

dLab erbjuder en lösning som digitaliserar, effektiviserar och leveranssäkrar ditt elnät. Ett första steg mot framtidens elnät.
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för dig
Det finns inte en lösning för alla. För att kunna bygga framtidens elnät behöver man utgå ifrån sina egna behov och ta ett steg i taget. Incitamentet kan vara att börja digitaliseringsresan, att öka effektiviteten i verksamheten eller att öka leveranssäkerheten.
Digitaliseringsresans första steg
Digitalisering har blivit ett viktigt begrepp inom många områden. Fördelarna är tydliga: förbättrad tillgänglighet, lägre underhållskostnader, samt ökad produktivitet.

Elnätet är inget undantag. Att introducera datadrivna verktyg och arbetssätt kan innebära radikala optimeringsvinster för elnätsverksamheten. Mätning av realtidsdata möjliggör att man kan arbeta mer resurseffektivt och målinriktat. Men för många kan detta kännas komplext. Idag finns det ett stort utbud av olika datakällor och specialiserade produkter för datainsamling. Men det behöver inte hindra din verksamhets digitaliseringsresa. Här är tre tips för att komma vidare:

  • Investera i egen data warehouse. Här kan alla källor samlas, oavsett struktur eller insamlingsutrustning.
  • Se över era interna behov, idag och imorgon. Vilken data kan er verksamhet ha mest nytta av? Att förebygga avbrott och/eller se elkvaliteten i näten realtid? Välj leverantör av lösningar efter dessa behov.
  • Ställ krav. Alla system ska kunna tala med varandra så långt som möjligt, för att man inte ska behöva ha flera system att arbeta i.
Detta bör fungera som inledning för att ta er vidare i processen. Databearbetning och visualisering ska möjliggöra en smidig operationell hantering för er, men också i förlängningen utgöra underlag för smartare investeringar.
Effektiviseringsvinster
Ett datadrivet arbetssätt kan skapa stora vinster för elnätsföretagen:

  • Snabbare felavhjälpning. Med hjälp av visualiserade störningsdata i realtid kan ni idag få mer exakt information om var felen är lokaliserade jämfört med tidigare, så felavhjälpningen kan bli snabbare.
  • Proaktivt underhåll. Men det är inte bara felen ni kan få koll på, utan också på störningar av sådan art som kan leda till avbrott. Därmed finns det möjligheter för att arbeta förebyggande, proaktivt, med underhåll och rent konkret skicka arbetsordrar direkt.
  • Effektiv planering. Planerings- och uppföljningsmöten som stöds av dataanalys med fokus på elanläggningarnas tillstånd kan ersätta periodvisa planeringsmöten av årets underhållsåtgärder.
Man kan helt enkelt gå från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt. På så sätt minskas underhållskostnaden över tid, samt sänker risken för elavbrott och ökar tillgängligheten i nätet.
Ökad leveranssäkerhet
Ett datadrivet övervakningssystem av elnätet har den fördelen att man kan nyttja data till att skapa ett robustare elnät. Man behöver inte vänta tills det sker avbrott, utan man kan få koll på nätets flöden och dess status löpande.

Det som krävs är löpande digital övervakning och analys av nätets status: en övervakning som registrerar och analyserar alla inträffade störningar i realtid. En sådan lösning ger tillgång till stora mängder historiska data, som då kan användas för att ta fram s.k. prediktiv analys. Systemet indikerar hur sannolikt det är att ett avbrott kommer att inträffa i nära framtid på en viss linje. Och då kan man resursallokera och åtgärda felet innan det faktiskt sker ett avbrott.

Data i våra egna system visar att mer än var fjärde avbrott kan undvikas om man arbetar på ett framåtlutat sätt med att ta hand om varningar för svagheter, istället för att invänta ett eventuellt avbrott. Prediktiv analys kan helt enkelt nyttjas för att sänka SAIDI och ge en stabilare elförsörjning i hela nätet.
Demo
Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig för att boka in en lämplig tid för en (kostnadsfri) demo av den tjänst du är intresserad av.
Namn*
E-postadress
Telefonnummer
Fyll i telefon nummer eller e-postadress.
Våra tjänster
Grunden i vår unika lösning är en patenterad algoritm, som också är kärnan i analystjänsten dAnalyzer. Vi har också ett antal applikationer och tilläggstjänster framtagna med särskilda syften, t.ex. för att specifikt kunna mäta elkvalitet.
dAnalyzer
dAnalyzer är en patenterad mjukvarulösning som erbjuder en automatisk analys av elnätets status. Inom loppet av några minuter efter att en händelse inträffat i elnätet finns information tillgänglig och analyserad i valfri plattform. dAnalyzer ger både detaljerad information om specifika händelser och störningar, samt mer översiktlig information om elnätets hälsostatus. Det är en hjälp för kortsiktiga och långsiktiga beslut gällande proaktiva åtgärder och investeringar.
dQuality
En viktig parameter för kostnadseffektiv och avbrottsfri drift av elnätet är bra elkvalitet. Genom att koppla dAnalyzer till mjukvarukomponenten dQuality kan du få en övervakning med hög noggrannhet då den kontinuerligt mäter och observerar strömmar och spänningar i en fördelningsstation. Mätvärdesanalysen sker i realtid, datan analyseras i molntjänsten och resultatet kan ses via webb, samt i en automatiskt genererad veckorapport. Det finns också möjlighet att löpande jämföra med svensk standard med flaggning av avvikelser.
dInsight
dInsight är vår plattform som samlar både analystjänsten dAnalyzer och andra tilläggstjänster i en användarvänlig realtidsplattform. Informationen kategoriseras och presenteras efter dina behov, så att du snabbt och enkelt kan få en helhetsbild av elnätets status. I plattformen kan man inte bara se antal avbrott eller feltyper; man kan också se vilka fel som är mest förekommande, enkelt välja olika vyer efter vilka parametrar som intresserar dig, eller se hur trenden ser ut över tid för hela nätområdet, enskilda stationer eller ledningar. dInsight är därför ett bra verktyg för både ledningen och för den operativa driften.
Intresserad? Kontakta oss eller så ringer vi dig, vilket du helst föredrar.
Kontakta oss
Vi kontaktar dig
Fyll i din e-postadress eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!
Namn*
E-postadress
Telefonnummer
Fyll i telefon nummer eller e-postadress.
Så funkar vårt system
Vår lösning är utformad för att skapa maximal nytta på enklast möjliga sätt för våra kunder. Det innebär att vår patenterade mjukvara agerar nav i ett system av datainsamling och datapresentation. Datan samlas in från fördelningsstationerna och tas emot i vår mjukvaran dAnalyzer som sorterar, kategoriserar och analyserar datan på sitt unikta sätt. Datan finns tillgänglig i valt gränssnitt, eller i vårt visualiseringsverktyg dInsight – en lättanvänd plattform som ger god översikt över elnätets hälsostatus. Vi har också en tilläggstjänst i form av elkvalitetsövervakning, dQuality, där vi nyligen lanserade en uppgraderad version med fler parametrar och tydligare översikt.
1.
1. Störningar i ström- och spänningsöverföring sker dagligen i
elnätet. En majoritet av de störningar som leder till avbrott sker i distributionsnätet.
2.
2. dLabs tjänst övervakar utgående fack i fördelningsstationen. Alla händelser detekteras och samlas in för vidare analys.
3.
3. Mjukvaran sorterar händelser och kategoriserar incidenter. Både begynnande fel och faktiska fel analyseras.
4.
4. Incidentanalysen presenteras och visualiseras i realtid i valt gränssnitt. Utgör underlag för tolkning av data och eventuell preventiv åtgärd.
1. Störningar i ström- och spänningsöverföring sker dagligen i
elnätet. En majoritet av de störningar som leder till avbrott sker i distributionsnätet.
2. dLabs tjänst övervakar utgående fack i fördelningsstationen. Alla händelser detekteras och samlas in för vidare analys.
3. Mjukvaran sorterar händelser och kategoriserar incidenter. Både begynnande fel och faktiska fel analyseras.
4. Incidentanalysen presenteras och visualiseras i realtid i valt gränssnitt. Utgör underlag för tolkning av data och eventuell preventiv åtgärd.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer