Vårt erbjudande
dInsight optimerar ditt elnät. Idag.
För första gången kan du få mer fördjupade insikter om elnätets hälsostatus samlat i en och samma plattform. dLabs plattform dInsight bygger på vår egen patenterade algoritm, som samlar in och analyserar data från ditt elnät. Informationen kategoriseras och presenteras efter dina behov, så att du snabbt och enkelt kan få en helhetsbild av elnätets status.

I vårt verktyg kan du själv bestämma vilken vy du vill se. I plattformen kan man inte bara se antal avbrott eller feltyper; man kan också se vilka fel som är mest förekommande, enkelt välja olika vyer efter vilka parametrar som intresserar dig, eller se hur trenden ser ut över tid för hela nätområdet, enskilda stationer eller ledningar. dInsight är därför ett bra verktyg för både ledningen och för den operativa driften.

Se filmen om dInsight här.
dInsight i korthet:

På översikten visas väsentliga nyckeltal i tydliga grafer och mätare, som tillsammans ger en god bild av hur ditt elnät mår. Här visas inte bara antal avbrott, utan också alla störningar som härrör från högohmiga eller kortvariga jordfel; vilka typer av fel som förekommer var i ditt nät; hur trenden ser ut över tid för nätet, enskilda stationer eller ledningar.

Genom att gå från översikten till detaljerna kan du få information som är viktig för att du och din organisation ska kunna planera underhåll och åtgärder på bästa sätt.
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för dig.
Vår lösning är utformad så att den ska passa våra kunder, oavsett typ av elnät, befintliga strukturer eller datastöd. Vi önskar inget annat än att det ska funka. Så med era behov som utgångspunkt, utvecklar vi en lösning som funkar för er.

Här kan du läsa om några av lösningarna som vi kan erbjuda.
Intelligent automatiserad felsökning
Med en effektivt automatiserad felsök­ningsprocess kan man undvika många resurskrävande led. Auto­matisering och digitalisering av elnätet medför också stora fördelar inför de framtida utmaningar som komma ska. När störningar uppstår och fel uppdagas i elnätet, kan en felsöknings­process bli såväl långdragen som ineffektiv. Det kan krävas manuell handpåläggning när man ska genomföra rotorsaksanalys – något som är kostsamt och tidskrävande.

Att effektivisera och automatisera fel­sökningsproces­sen i så många led som möjligt blir en viktig fråga för företaget. Och inte minst en fråga om resurs­allokering och -användning. Ett företag med automatiserade processer kommer att ligga i framkant. Vill ni veta mer om automatiserade processer vid felsökning, mejla automatisering@dlaboratory.com
Förvarning om kommande avbrott
För att kunna prioritera och fördela resurser för att förbättra de mest sårbara delarna av nätet krävs att man har en överblick över elnätets status. Styrsystemen idag ger en god överblick över nätet som det är just nu, men kan inte ge information om hur sårbart eller hur stort underhålls­behovet är baserat på historik. För att få den överblicken behöver man idag samköra olika system, vilket inte görs i en hand­vändning.

Önskar du att det fanns ett system som kunde ge dig omedelbar, visuell, överblick? Som kan förutspå var nästa avbrott i ditt nät kommer att ske? Kontakta då oss på elnatsstatus@dlaboratory.com
Beslutsstöd för företagsledningen
Att löpande arbeta med incidentrapportering och ständiga förbättringar ger goda förutsättningar för ett hälsosamt elnät. Hur är er organisation rustad?
En strukturerad incidentrapportering, och verktyg som stödjer detta, utgör grunden för ett hållbart och framåtlutat drift- och underhållsarbete i elnätet. Resultatet blir inte bara ett planerat överskådligt arbetssätt, men också en proaktiv och hållbar verksamhet. Vill ni veta mer om detta, mejla incidentrapportering@dlaboratory.com
Våra tjänster
Grunden i vår unika lösning är en patenterad algoritm, som är kärnan i analystjänsten dAnalyzer. Vi har också ett antal applikationer/
tilläggstjänster framtagna med särskilda syften; dQuality för att specifikt kunna mäta elkvalitet samt visualiseringslösningen dInsight som ger er nyckeltal samlat på ett ställe för enklare beslutsprocesser. Läs mer om våra tjänster här nedan.
dAnalyzer
dAnalyzer är en patenterad mjukvarulösning som erbjuder en automatisk analys av elnätets status. Inom loppet av några minuter efter att en händelse inträffat i elnätet finns information tillgänglig och analyserad på dLaboratorys webbsida och i ett lättförståeligt format via valfri plattform, till exempel en smart telefon, surfplatta eller PC. En omedelbar varning för störningar och begynnande fel kan även fås via e-post. dAnalyzer ger både detaljerad information om specifika händelser och mer övergripande information av elnätets status över tid. Det är en hjälp för kortsiktiga och långsiktiga beslut gällande proaktiva åtgärder och investeringar.
dQuality
En viktig parameter för kostnadseffektiv och avbrottsfri drift av elnätet är bra elkvalitet. Genom att koppla dAnalyzer till mjukvarukomponenten dQuality kan du få en övervakning med hög noggrannhet då den kontinuerligt mäter och observerar strömmar och spänningar i en fördelningsstation. Mätvärdesanalysen sker i realtid, datan analyseras i molntjänsten och resultatet kan ses via webb, samt i en automatiskt genererad veckorapport. Det finns också möjlighet att löpande jämföra med svensk standard med flaggning av avvikelser.
dInsight
dInsight är en plattform som ger en direkt visuell översikt över elnätets hälsostatus. Den användarvänliga och intuitiva plattformen gör det möjligt att enkelt och snabbt få tillgång till både översikter och trender som detaljer kring stationer och fack och typ av fel som förekommer. På ett pedagogiskt sätt erhålls analyser på både feltyper, ledningsstatus mm. dInsight blir därför ett utmärkt för verktyg för både ledningen och för den operativa driften.
Intresserade?
Ni är välkomna att höra av er till oss via mail eller telefon. Vi bokar in ett möte där ni får berätta mer om hur er verksamhet ser ut och vi gör en första analys för att se hur vi på bästa sätt kan hitta en lösning som funkar för er.
Kontakta oss